ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗN ΤΕΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ VELLUM

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗN ΤΕΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ VELLUM

Οι συμμετέχοντες στα εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα του κέντρου μας έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και στη συνοδευόμενη Πιστοποίηση Vellum, αναλόγως του επιλεχθέντος προγράμματος τηλεκατάρτισης που μπορεί να είναι υποχρεωτική ή προαιρετική.

Η εκπαίδευση διενεργείται δια της μεθόδου της σύγχρονης/ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, ενώ η αντίστοιχη εξέταση διενεργείται μέσω της πλατφόρμας Examiny.gr της εταιρείας Vellum, ως δημιουργός, διαχειριστής και δικαιούχος φορέας του εκπαιδευτικού portal.

Με την υποβολή αίτησης εγγραφής και κατάθεσης προκαταβολής στο επιλεχθέν πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται τους παρακάτω όρους συμμετοχής:

Διαδικασία Εγγραφής

Για να συμμετάσχει ο κάθε ενδιαφερόμενος σε πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, απαιτείται προηγουμένως να έχει συμπληρώσει την αντίστοιχη ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής, ενώ θεωρείται έγκυρη όταν γίνει η κατάθεση στη τράπεζα και ακολούθως η επιβεβαίωσή της από τον κάθε εκπαιδευόμενο.

Για τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν στη Αίτηση Εγγραφής, ισχύουν οι διατάξεις περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος θα λάβει email και τηλεφωνική κλήση σχετικά με την ακολουθούμενη διαδικασία επικύρωσης εγγραφής, καθώς και των προϋποθέσεων συμμετοχής σε κάθε πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης.

Η εγγραφή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, ολοκληρώνεται με την κατάθεση προκαταβολής σύμφωνα με το εκάστοτε Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης.

Επιστροφή προκαταβολής/ εξετάστρων

Η προκαταβολή εξετάστρων, δεν επιστρέφεται:

  • εάν ο εκπαιδευόμενος ακυρώσει τη συμμετοχή του, με δική του πρωτοβουλία και επιθυμία.
  • εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν κάνει ποτέ χρήση των κωδικών εισόδου στην πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης.
  • εάν ο ενδιαφερόμενος επιλέξει κατά τη διάρκεια της Τηλεκατάρτισης να διακόψει την παρακολούθησή του.

Στην περίπτωση αυτή, ακύρωσης συμμετοχής από τον εκπαιδευόμενο, δύναται να μεταφέρει τη συμμετοχή του σε άλλη ανάλογη διαθέσιμη Τηλεκατάρτιση της πλατφόρμας για 1(μια) μόνο φορά.

Συμμετοχή στην Εκπαίδευση περιλαμβάνει

Εκπαιδευτικό υλικό, σύμφωνα με τον εκάστοτε εισηγητή του Προγράμματος Τηλεκατάρτισης, καθώς και Σημειώσεις που συνοδεύουν την Παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Υλικό Εκπαίδευσης

Το οπτικοακουστικό υλικό που παρέχεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Vellum και παρέχεται από την πλατφόρμα.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αποθήκευση σε κάποιο σύστημα διάσωσης και γενικά η αναπαραγωγή του, με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς τη γραπτή άδεια της Vellum.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Σε περίπτωση αναβολής κάποιου παρεχόμενου προγράμματος τηλεκατάρτισης, λόγω απρόσμενων τεχνικών προβλημάτων, ο φορέας εκπαίδευσης, διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει νέα ημερομηνία αναπλήρωσης των προβλεπόμενων εισηγήσεων (ασύγχρονα) ή αντίστοιχων εργασιών.

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα ενημερώνονται μέσω email για τυχόν αλλαγές στις ημερομηνίες διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Με την ολοκλήρωση του επιλεχθέντος προγράμματος Τηλεκατάρτισης, κι εφόσον οι εκπαιδευόμενοι είναι συνεπείς ως προς:

  • την καταβολή των εξέταστρων και ενδεχόμενων εργασιών:
  • τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει τα εξέταστρα του αντίστοιχου προγράμματος Τηλεκατάρτισης).

ο φορέας Πιστοποίησης Vellum παρέχει το Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση παρακολούθησης ανάλογα με το επιλεχθέν Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης, όπου μπορεί να είναι υποχρεωτικό ή προαιρετικό.